Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

Proizvodnja novega twinga poteka v Sloveniji

12.02.2008 :: Reportaže


Renaultova tovarna Revoz Novo mesto, ki edina izdeluje novega twinga, je za?ela s proizvodnjo tega novega malega modela iz družine Renault. Novomeška tovarna, ki se uvrš?a med naju?inkovitejše v Evropi, je vse svoje mo?i usmerila v doseganje najboljših rezultatov tako kakovosti kot dobi?konosnosti novega twinga. Pri tem je cilj le eden: za?etek proizvodnje novega twinga mora prispevati k dvigu prodaje znamke Renault na evropskem trgu.

Popolno vklju?evanje tovarne v projekt twingo

Projekt twingo predstavlja za tovarno Revoz Novo mesto resni?en preobrat. Prvi? v zgodovini je namre? sama poskrbela za zagon proizvodnje novega vozila. To je pravo priznanje za tovarno, ki pod okriljem Renaulta že od leta 1972 krepi svoj položaj znotraj njegovega industrijskega sistema. V 35 letih je tovarna izdelovala 7 modelov znamke Renault, skupaj 2,3 milijona vozil. Zadnji model - clio II - v tovarni izdelujejo od leta 1998 in njegova proizvodnja še danes uspešno poteka.

Odgovornost, ki je tovarni pripadla s prihodom novega twinga, je med zaposlenimi vzbudila veliko pripadnost in vklju?evanje v projekt. Prvi? v zgodovini se je tovarna vklju?ila v projekt že v fazi zasnove modela v Franciji, ko se je nekaj deset inženirjev, tehnikov in proizvodnih delavcev Revoza za nekaj mesecev napotilo v Renaultov center za raziskave in razvoj Tecnocentre. Prav tako prvi? v zgodovini so etape izdelave prototipov potekale neposredno v tovarni. V nadaljevanju, ko se je približevala proizvodnja novega modela, je okoli 60 inženirjev in tehnikov iz Technontra prišlo na delo v Novo mesto, da bi pomagali svojim slovenskim sodelavcem.
Za sprejem novega twinga je bila tovarna delno modernizirana in opremljena z novimi tehnologijami. Namestili so linijo stiskalnic za proizvodnjo velikih karoserijskih delov. Linija omogo?a 100-odstotno izdelavo stranic in odpirnih elementov, medtem ko so za clia II del teh delov izdelovali v Flinsu (Francija) in Valladolidu (Španija). Nova linija za površinsko obdelavo in kataforezo je mnogo u?inkovitejša in prijaznejša do okolja. Zgradili pa so tudi novo preskusno stezo, ki v vsakem vremenu omogo?a sistemati?no dinami?no preverjanje kakovosti vsakega izdelanega vozila. Poleg tega so v tovarni namestili tudi nekatere nove naprave za vrhunsko tehnologijo, in to med prvimi v Skupini Renault. Tako n.pr. lasersko varjenje strehe, ki je inovacija na podro?ju proizvodnje, omogo?a bolj prilagodljivo in estetsko spajanje dveh delov karoserije.

Ekskluzivna proizvodnja povsem novega modela je ponudila tudi priloĹľnost za razvoj dobaviteljev. DeleĹľ t.i. lokalne integracije, t.j. dobav iz industrijskega bazena tovarne, se je dvakrat pove?al v primerjavi s cliom II in zdaj predstavlja 60%.

Za proizvodnjo tega novega modela poleg clia II so v tovarni od decembra 2006 zaposlili 700 novih delavcev, kar je število zaposlenih dvignilo na skoraj 3.000, od tega je 19% žensk. Vsak delavec v proizvodnji je opravil izobraževanje na sestavi novega vozila, ki je v povpre?ju trajalo 70 ur. Letna proizvodna zmogljivost tovarne, ki bo od maja dalje obratovala v treh polnih izmenah, znaša 210.000 vozil (twingo in clio II).


Optimizirana dobi?konosnost zahvaljujo? metodi ? carry-over ?

Odlo?itev, da se novi twingo dodeli tovarni v Novem mestu, ni bila naklju?na. Na industrijski ravni se namre? politika Zaveze Renault 2009 izraĹľa v specializaciji tovarn po modelih na skupni ? platformi ? (torej imajo velik odstotek skupnih delov). Clio II in novi twingo izhajata iz skupne t.i. A-platforme. Vozna osnova clia II, ki se je izkazala s svojimi dinami?nimi zna?ilnostmi in z varnostjo, je bila delno uporabljena za vozno osnovo novega twinga. 130 delov podvozja je pridobljenih s to metodo, imenovano tudi ? carry-over ?.

Tovrsten postopek zagotavlja kakovost, ki se je že izkazala na predhodnem modelu, in hkrati zmanjšuje stroške ter ?as za prilagoditev industrijskega orodja. Tako je bilo od 37 delovnih mest za montažo šasije clia II 35 delovnih mest obdržanih tudi za novega twinga. Od 82 robotov jih je bilo ponovno uporabljenih 46. Clio II in twingo uporabljata skupne naprave za sestavo podvozja, varjenje karoserije in kon?no varjenje. Konec koncev novi twingo nastaja na istem proizvodnem traku kot clio II. 80 % proizvodnih operacij je tako skupnih.

Poleg tega je ve? kot polovica dobaviteljev novega twinga hkrati tudi dobaviteljev clia II, kar pomeni, da že obvladajo Renaultov proces kakovosti. Zahvaljujo? nadaljevanju sodelovanja je bilo porabljenega manj ?asa za izobraževanje, dobavitelji pa so dosegli ve?je koli?ine in manjše industrijsko tveganje.

Predvsem zahvaljujo? metodi carry-over so bili zagonski stroški novega twinga (stroški inženiringa + industrijski stroški) za 25% nižji od tistih, ki so bili namenjeni za za?etek proizvodnje zadnjega Renaultovega modela v razredu I, clia III. Renault ocenjuje, da je na ta na?in pri naložbi, vredni 400 milijonov evrov, prihranil 60 milijonov evrov.

Poleg tega je potrebno upoštevati, da je pristop ? carry-over ?, ki v tem primeru zagotavlja dobi?konosnost, uporabljen v tovarni, ki je že sicer med naju?inkovitejšimi v Evropi. ?as proizvodnje enega vozila znaša 18,4 ure, kar jo uvrš?a na drugo mesto med Renaultovimi tovarnami, za špansko Palencio. Ta rezultat je toliko ve? vreden, ?e upoštevamo, da gre za tovarno, ki je relativno malo robotizirana ? le 50% v obratu za varjenje karoserij. U?inkovitost tovarne Revoz je posledica odlo?nega uvajanja Sistema proizvodenj Renault (SPR), ki ga je tovarna uvedla med prvimi v Skupini Renault.

Kakovost na najvišji ravni

Enake zahteve glede u?inkovitosti veljajo tudi za doseganje kakovosti. Visoko zastavljeni cilji glede kakovosti, ki jih opredeljuje Zaveza Renault 2009, veljajo tudi za novega twinga. Renaultov mal?ek je namre? moral izpolnjevati iste zahteve glede zasnove, proizvodnje in ocenjevanja kot modeli iz Renaultovega visokega razreda. Tako kot laguna, ki se mora uvrstiti med najboljše tri v svojem razredu, tudi twingo v svoji kategoriji meri na stopni?ke. Ta cilj je bil razdelan v okviru strukturiranega plana s 84 aktivnostmi.

Tovarna je zahvaljujo? vnaprejšnji pripravi s centralnim Renaultovim inženiringom, nadzoru dobaviteljev in izobraževanju delavcev dosegla najboljšo raven kakovosti doslej. Tako je soglasje za proizvodnjo pridobila celo 3 tedne pred predvidenimi rokom. Okrepitev standardov kakovosti se je ukoreninila med postopke, ki jih je tovarna doslej že izvajala in rezultat katerih so zavidljivi rezultati na podro?ju kakovosti izdelanih vozil. Dobre rezultate Revoza je v letu 2006 pokazala tudi anketa JD Power, ki je clia II uvrstila med ? top 3 qualité ? med vozili v njegovem razredu.

Prav tako je tovarna v Skupini Renault najboljša, kar se ti?e spoštovanja ?asa in zaporedja vozil na montaži, t.i. ? film ferme ? . Šest dni pred dejansko izdelavo vozila je celotna sekvenca proizvodnje (zaporedje, timing) zamrznjena. To omogo?a obveš?anje dobaviteljev o potrebah po delih 6 dni vnaprej. Ta sistem proizvodnje vozil na zahtevo, ?eprav zelo zahteven, omogo?a, da se tako pri Renaultu kot pri dobavitelju ne ustvarjajo zaloge, kupec pa prejme svoje vozilo v najkrajšem in najustreznejšem roku. Kazalec za ? film ferme ? kaže, da je ta v Novem mestu spoštovan 95-odstotno.

Prizadevanjem na podro?ju kakovosti pa se pridružujejo intenzivni ukrepi na podro?ju varnosti, ergonomije in pogojev dela. S prihodom novega twinga je bil na podro?ju ergonomije dosežen še ve?ji napredek kot pri cliu II, in to zahvaljujo? njenemu upoštevanju že od same zasnove vozila. Število težkih delovnih mest v tovarni se je zmanjšalo za 20%. Na montaži so namestili strežnike, imenovane SPOT. Zahvaljujo? na novo nameš?enim pomagalom lahko delavec odslej dolo?ene dele (n. pr. posodo za gorivo), pritrdi, ne da bi imel roke v zraku. Prav tako je tovarna med prvimi uvedla sistem ? strike-zone ?, ki dolo?a, da ima delavec dele, ki jih nameš?a, v svoji neposredni bližini (2 m 50), tako da je pot, ki jo mora preiti, da vzame del, ?im krajša.

Tovarna Revoz Novo mesto je prejela certifikat ISO14001 že leta 1999, obnovila pa ga je leta 2002 in 2005. Tovarna, ki je nahaja na obrobju mesta, je svoje delovanje v okolju oprla na obsežen plan izobraževanja in vklju?evanja vseh zaposlenih. Je ena od Renaultovih tovarn, ki beležijo najmanjši vpliv na okolje. Kazalci za porabo vode na izdelano vozilo, za porabo energije in izpuste COV, ki nastajajo pri lakiranju, so izrazito nizki. Poraba vode na vozilo se je na primer v desetih letih zmanjšala za polovico, poraba energije pa za 40 %.

Vozilo za Evropejce

Twingo, zasnovan in izdelan po najvišjih zahtevah tako glede kakovosti kot glede dobi?konosnosti, za?enja svojo komercialno avanturo 15. junija v Sloveniji, Franciji in Italiji, od septembra dalje pa še v drugih evropskih državah. Kot tretji model v okviru Zaveze Renault 2009 in prvi znamke Renault bo obeležil za?etek nove ofenzive modelov v Evropi. Z novim twingom Renault potrjuje svojo trdno in raznovrstno prisotnost v razredu majhnih vozil (clio storia, modus, clio III).

Njegovo poslanstvo bo dvojno. Najprej bo moral potrditi izjemen ugled, ki ga je dosegel twingo I, katerega prodaja je stekla leta 1993 in ki je zabeleĹľil neverjeten uspeh. V 14 letih je bilo namre? prodanih kar 2,4 milijona vozil tega modela. Lastniki twinga kupujejo mestno vozilo, lahko vodljivo, enostavno, dostopno, udobno in z izrazitim zna?ajem. Gre predvsem za zveste kupce. V Franciji in Nem?iji jih kar 47% kupuje twinga.

Poleg tega bo twingo v razmerah, ko je razred malih vozil (razred A + B) v Evropi v porastu in ko se njegova ponudba širi, osvajal tudi nove kupce in nove države. Med letoma 2000 in 2006 se je ta razred povzpel s 33 na 35% celotnega tržiš?a osebnih vozil. Razred najmanjših vozil ? A -, ki mu pripada twingo, predstavlja danes 8% trga.

Posebnost tega razreda je, da se veliko novih kupcev odlo?a za nakup tega vozila, in sicer kar 22%, medtem ko za celotno tržiš?e velja 14% delež. Gre torej za razred, v katerem je mo?an vpliv novih kupcev in v katerem je zaradi vse ve?je konkurence pomemben u?inek ? novega izdelka ?. Nova twingova ciljna skupina je bolj moška in mlajša. To so kupci, ki jih pritegne dinami?en dizajn, virtualna povezanost in osebno prilagodljivo vozilo.

?e je že dobršen del kupcev twinga I iz Francije, Nem?ije in Italije, pa zato twingo II iš?e bolj mednarodno ob?instvo. Odslej bo namre? na voljo tudi z volanom na desni strani, kar pomeni, da je s svojo novo privla?nejšo linijo pripravljen za osvajanje britanskih kupcev, pa tudi tistih iz južne Evrope. Bolj kot kdaj koli prej ima Renaultov mal?ek evropsko poslanstvo.


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5/sessions) in Unknown on line 0