Novice

Ugodni okoljski kazalci Save Tires


Kči okoljski kazalci Save Tires, podjetja koncerna Goodyear v Sloveniji, v obdobju od 1999 do 2003 kažejo na zmanjšanje porabe organskih topil za 78 odstotkov, zmanjšanje porabe pitne vode za 69 odstotkov in zmanjšanje čne komunalnih odpadkov za 45 odstotkov. V obdobju 2000 ? 2003 so bistveno, za 60 odstotkov, zmanjšali tudi število nezgod pri delu. Pča varstva okolja, poklicnega zdravja in varnosti pri delu ter kakovost so združili v novo, enotno politiko, ki č celostno obravnavo teh čj in trajnostni razvoj podjetja.


Kot poudarjajo v svojem pravkar izdanem Pčlu o varstvu okolja ter zdravju in varnosti pri delu 2002 ? 2003, je sistem ravnanja z okoljem Save Tires v zadnjih petih letih prinesel znaten napredek na ču zmanjševanja obremenjevanja okolja. Najbolj vidne rezultate so dosegli pri zmanjševanju porabe vode. V petih letih so čo porabo pitne vode zmanjšali za 69 odstotkov, v zadnjih letih pa so prepolovili tudi čno odpadnih voda. Z čnim zbiranjem, menjavo embalaže surovin ter osveš?anjem sodelavcev so v zadnjih štirih letih zmanjšali čno komunalnih odpadkov za 45 odstotkov, ve? kot 65 odstotkov nastalih odpadkov pa reciklirajo ali namenijo za sekundaren vir energije. ?Naš prispevek k ?istejšemu okolju je ve? kot čten, saj smo slovensko okolje razbremenili že za ve? kot 8.300 ton izrabljenih pnevmatik,? poudarja Richard A. Johnson, predsednik uprave in glavni direktor.

V Pčlu o varstvu okolja ter zdravju in varnosti pri delu 2002 ? 2003 izpostavljajo tudi dosežke na ču poklicnega zdravja in varnosti pri delu: v obdobju od leta 2000 do 2003 so število nezgod v tovarni zmanjšali za 60 odstotkov, število nezgod z bolniško odsotnostjo pa za 56 odstotkov. To so dosegli z izvajanjem ustreznih čih, organizacijskih, zdravstvenih in motivacijskih prijemov.

Ena pomembnejših lanskih novosti je pridobitev certifikata BPMS (Business Process Management Systems). Z njim so v Savi Tires združili doslej pridobljene mednarodne certifikate za sistem upravljanja kakovosti v avtomobilski industriji ISO TS 16949, za ravnanje z okoljem ISO 14001 ter za vodenje poklicnega zdravja in varnosti OHSAS 18001. Uvajanje sistema BPMS je bil prvi tovrsten projekt v svetovnem merilu. Hkrati s Savo Tires ga je uvedlo še pet tovarn koncerna Goodyear, in sicer dve v Tčji ter po ena na Poljskem, Maroku in v Južni Afriki.

Richard A. Johnson dodaja:? Naše vodilo ni čk za vsako ceno, ampak cenimo vrednote, kot so spoštovanje okolja, zdravja in varnosti sodelavcev. Poleg kakovostnega dela spodbujamo tudi odgovorno ravnanje vsakega posameznika. Na ču ekologije in varstva pri delu imamo zelo visoke, ampak čjive cilje: poslovni proces brez ekoloških nezgod, poklicnih bolezni in nezgod pri delu. Priznanje za najlepše urejeno delovno okolje v Sloveniji, ki smo ga prejeli lani, dokazuje, da z vso odgovornostjo skrbimo za prijetno delovno okolje naših sodelavcev.?

www.sava-tires.si