Reportaže

Redni pregledi vozil za varno in ekološko vožnjoPoleg tehni?nega pregleda vozil je skrb in odgovornost lastnika vozila tista, ki odlo?a o varni in ekološki vožnji posameznika. AMZS je za lastnike vozil pripravil Avtomobilsko kartico, s katero bodo lastniki vozil vodili evidenco o rednem vzdrževanju vozila, hkrati pa jim bo služila tudi kot dokazilo o rednem vzdrževanju vozila na avtomobilskih servisih AMZS. Redno pregledovanje vozila pa lahko deloma izvajajo tudi lastniki sami, zato je AMZS na novinarski konferenci predstavil priporo?ila za pregledovanje vzdrževalnih to?k vozila.

Redni pregledi vozil in servisi so klju?nega pomena za varno in ekološko vožnjo. To potrjuje tudi podatek, da je samo AMZS v lanskem letu zaradi okvar na cesti v Sloveniji in tujini pomagal 7.620 novim avtomobilom razli?nih znamk, starih eno ali dve leti. Švedska študija pokvarljivosti vozil (vir:Švedsko združenje organizacij za tehni?ni pregled vozil) kaže, da se pri vozilu starem tri leta relativno pogosto pojavijo naslednje napake - napaka zasen?enih lu?i se v povpre?ju pojavi pri 6,2 odstotkih (pri najslabšem modelu pri 24 odstotkih) vozil, okvara parkirnih oziroma pozicijskih lu?i pa pri 10,8 odstotkih (pri najslabših modelih pri 28 odstotkih) tri leta starih vozil. Od pregledanih vozil starih tri leta s povpre?no 76.510 prevoženimi kilometri je delež vozil z napako zavrnitve na tehni?nih pregledih 7,7 odstoten; pri 10 let starih vozilih s povpre?nimi 160.860 prevoženimi kilometri pa je delež teh napak po podatkih švedskega združenja 26,6 odstoten. Pri 10 let starih vozilih je povpre?na pogostost napake zavornih cevi 4,1 odstotna.

Velik odstotek rabljenih vozil kupijo mladi vozniki, ki sodijo v skupno voznikov in voznic, ki se najpogosteje znajde v nesre?ah. ?Nakup in vzdrževanje vozila predstavlja enega najve?jih porabnikov osebnega premoženja. Zato je razumljivo, da pri teh izdatkih stremimo k nižanju stroškov servisiranja. Na AMZS-ju želimo opozoriti, da je razmerje med nižanjem stroškov in še dobro opravljenimi servisnimi pregledi v?asih težko dolo?ljivo. Slabše servisiranje in var?evanje za vsako ceno se praviloma že zelo kmalu ob?uti tako v dodatnem izgubljenem ?asu, kot tudi denarju, ki bi bil lastniku vozila privar?evan pri korektno in strokovno opravljenem teko?em servisiranju.? je na današnji novinarski konferenci iz izkušenj AMZS povedal Andrej Brglez, predstavnik Avto-moto zveze Slovenije.

Po zakonu o varnosti v cestnem prometu (ZVCP) je frekvenca tehni?nih pregledov zmanjšana tako, da se prvi tehni?ni pregled opravi v 4. letu starosti vozila, drugi v 6.letu , tretji v 8. in nato vsako leto. Zato je odgovornost za tehni?no in ekološko ustreznost v ve?ji meri odvisna od voznikov in lastnikov vozil. Z namenom opozarjanja na redno preventivno pregledovanje vozila je AMZS pripravil nekaj klju?nih vodil za vzdrževanje vozil ter opozoril na nujne vzdrževalne to?ke, ki voznici in vozniku pomagajo ohranjati vozilo v tehni?ni kondiciji. ?Za lastnike vozil smo pripravili Avtomobilsko kartico, s katero bodo ti lahko vodili evidenco rednih vzdrževalnih servisov in menjave posameznih delov vozil.? je povedal dr. Peter Kukovica, ?lan uprave AMZS d.d. Nekaj pa je to?k, ki jih lahko pregleduje tudi lastnik vozila sam. Mag. Igor Marinšek, pomo?nik direktorja tehni?nega sektorja pri AMZS je na sre?anju poudaril na to?ke, ki jih mora lastnik vozila opazovati med vožnjo, kako naj ta pregleda motor, kako izpušne pline, kako opravi splošni pregled zunanjosti vozila, karoserije in pnevmatik. Na AMZS kljub vsemu svetujejo, da strokovni pregled vozila lastniki vozil prepustijo za to pristojnim strokovnjakom.

Galerija: