Tehnika - novosti

Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile je treba overjati tudi pri servise

 

 

Tehnično varne zavore so osnovno pričakovanje vsakega voznika. Zato Urad RS za meroslovje v imenu države skrbi, da so naprave z valji za preverjanje zaviralne sile (krajše: naprave), s katerimi zavore preskušamo, obvladovane skladno z zakonodajo.

 

Eden izmed meroslovnih predpisov, ki urejajo področje tehnične varnosti, je Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile (Uradni list RS, št. 51/2007; krajše: pravilnik). Nanaša se na naprave, ki so namenjene preverjanju zaviralne sile po obodu koles pri motornih kolesih, osebnih in tovornih vozilih. V 4. členu tega pravilnika je določeno, da se zahteve nanašajo na naprave, ki se uporabljajo v pooblaščenih organizacijah za tehnične preglede vozil, v servisnih delavnicah in pri drugih uradnih postopkih. Določbe so novost predvsem za servisne delavnice, ki smejo od 23. juniju 2008 uporabljati le naprave, ki so skladne s pravilnikom. To pomeni, da morajo imeti izvedene postopke ugotavljanja skladnosti in veljavno overitev.

 

Med postopke ugotavljanja skladnosti,  ki se praviloma uporabljajo za naprave, uvrščamo odobritev tipa merila in prvo overitev, ki jo zagotovi proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik. Zato mora serviser kot bodoči imetnik in uporabnik merila pred nakupom preveriti, ali ima naprava potrdilo o skladnosti s predpisi oziroma ali je označena z naslednjimi oznakami:

-          uradno oznako tipa merila (npr. SI 03-08-012)

-          oznako prve overitve.

Uradne oznake tipov meril, ki so bili odobreni v Sloveniji pri Uradu RS za meroslovje, se nahajajo v podatkovni zbirki Urada na spletnem naslovu http://www.mirs-info.si/. Slovenske oznake prve overitve so v obliki nalepke (ima obliko kroga s premerom 15 mm, je bele barve z modro obrobo in modrimi napisi, v katerem je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama; nad tehtnico levo je oznaka ?SI?, desno pa zadnji dve številki tekočega leta, med visečima skodelicama pa je številka organa za ugotavljanje skladnosti) ali žiga (ima obliko kroga s premerom 7 mm ter enake napise kot nalepka) (slika 1). Na vidnem mestu na napravi morajo biti vse predpisane meroslovne oznake (tip merila, serijska ali tovarniška številka, leto proizvodnje, uradna oznaka iz odobritve tipa, merilno območje). Merska enota prikazane vrednosti zaviralne sile mora biti newton (N).

  

Pred prenehanjem veljavnosti prve overitve je treba merilo ponovno overiti. Rok veljavnosti prve overitve je enak roku veljavnosti redne overitve. Ta za naprave, ki se uporabljajo v servisnih delavnicah, znaša tri leta, pri ostalih uporabnikih pa eno leto (npr. merilo, ki se nahaja pri serviserju in ima na oznaki prve overitve letnico 08, ima veljavno oznako do vključno 31. decembra 2011).

 

Imetnik merila mora tako poskrbeti, da je le-to pravočasno redno overjeno ves čas uporabe. V primeru, da je bilo merilo v popravilu ali se je vanj posegalo iz drugih razlogov in to vpliva na meroslovne lastnosti naprave, pa ga je potrebno tudi  izredno overiti. Tak poseg v napravo lahko predstavlja nadgradnja ali naravnavanje, razstavljanje naprave in premeščanje na novo mesto uporabe, zamenjava ali obnovitev valjev v napravi ali nadgradnja programske opreme oziroma sprememba nastavitve parametrov programske opreme.

 

Dokazilo o izvedenem postopku redne overitve, ki se uporablja za naprave, je oznaka v obliki nalepke, na željo uporabnika pa tudi potrdilo o skladnosti. Do konca leta 2008 so za redno (enako kot za izredno) overitev veljavne ovalne nalepke, bele barve, z zeleno obrobo in zelenimi napisi z merami (24´13) mm. Obroba je razdeljena na 12 polj, ki ponazarjajo mesece v tekočem letu. Na levi strani nalepke je enakokraka tehtnica z visečimi skodelicami, nad tehtnico oznaka ?SI?, med visečima skodelicama številka organa (imenovane osebe), ki je izvedel overitev. Na desni strani pa zadnji številki letnice leta, v katerem je bila overitev izvedena (slika 2).

 

S 1. januarjem 2009 se začnejo uporabljati nove overitvene oznake, ki bodo za razliko od prejšnjih vsebovale informacijo o datumu veljavnosti overitve. Ta oznaka v obliki nalepke je okrogle oblike, s premerom 22 mm. Sestavljena iz središčnega kroga, v katerem so znaki kot pri prejšnji oznaki, ter iz dveh kolobarjev okoli njega. Notranji kolobar predstavlja mesece, zunanji pa letnico veljavnosti overitve. Na sliki 3 je primer označitve nalepke, ki ji overitev poteče 31. maja 2010.

 

Pooblastilo oziroma imenovanje za izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev naprav imata podjetji Lotrič d.o.o. iz Selc  in ZAG, Zavod za gradbeništvo iz Ljubljane.  Imenovana oseba, ki je izvedla overitev, je razvidna iz overitvene oznake s pripadajočo številko : Lotrič ima številko 361, ZAG pa 347.

 

Glede na prehodno določbo pravilnika, je bilo potrebno  najpozneje v enem letu od uveljavitve pravilnika, to je od 23. junija 2008, v servisnih delavnicah uporabljati le naprave z veljavno prvo ali redno overitvijo. Serviserji, ki so do uveljavitve sprememb pravilnika uporabljali merila, ki niso imela izvedenih postopkov ugotavljanja skladnosti, teh meril ne bodo mogli dati v redno overitev, razen v primeru, ko predhodno pridobijo neposredno overitev posamičnega merila. Ta postopek ugotavljanja skladnosti se namreč uporablja za merila, ki so bila izdelana za posebno uporabo in niso primerek predvidene proizvodnje, izpolnjujejo pa vse predpisane zahteve. Vlogo za izvedbo postopka se vloži na Uradu RS za meroslovje.

 

Globe za neustrezna merila

Meroslovni nadzor nad napravami z valji za preverjanje zaviralne sile in drugimi zakonskimi merili izvajajo inšpektorji in meroslovni nadzorniki Urada RS za meroslovje. Intenzivni nadzor pri serviserjih bodo izvajali v letu 2009. Skladno z zakonom o meroslovju bodo za uporabo naprave z valji za preverjanje zaviralne sile, ki ne bo imela izvedenega postopka ugotavljanja skladnosti ter veljavne overitve, prepovedali njeno uporabo in izrekli globo. Ta za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika znaša 417 evrov, za odgovorno osebo pa 209 evrov. 

 
Zato pozivamo vse serviserje, da uporabljajo le s pravilnikom skladne naprave in tako prispevajo k kakovostni meritvi zavornih sistemov.
 

Urad RS za meroslovje   


Galerija: