Novice

Povsem nov Volvo XC90 premierno z izboljšanim multifiltrom, ki izboljša kakovost

S predstavitvijo ve?jega, u?inkovitejšega multifiltra v kabini vozila nadaljuje Volvo z izpopolnjevanjem iniciative CleanZone. CleanZone je edinstven pristop za nadzorovanje kakovosti zraka v notranjosti vozila in zagotavljanje boljšega voznega okolja z inovativnimi rešitvami za izboljšano po?utje in zdravje. Vozniki lahko lažje dihajo, saj bo sedaj mikroskopsko majhnim, škodljivim delcem prahu prepre?en vstop v avtomobil.

 

Multifilter je bil zasnovan posebej za platformo SPA in bo prvi? predstavljen v povsem novem XC90 v za?etku leta 2015. Ponaša se z ve?jim dizajnom, ki prestreže ve? prahu in cvetnega prahu s plastjo aktivnega oglja, ki u?inkovito odstranjuje onesnaževalce, ki lahko vplivajo na zdravje voznika.

 

Rezultati so impresivni. V avtomobilu, opremljenem z novim izboljšanim multifiltrom, je koli?ina finih delcev prahu, manjših od 0,4 μm, lahko za 70 % nižja od avtomobilov brez filtra, skladno z standardiziranimi komponentami testiranja. To je znatno izboljšanje, saj so raziskave pokazale, da delci prahu, manjši od 10 μm, lahko povzro?ijo številne zdravstvene težave, vklju?no z oteženim dihanjem in okužbami dihal.

 

»Do 45 % industrializirane svetovne populacije trpi zaradi alergij ali preob?utljivosti. Ve? kot 10 % jih ima astmo. Pri Volvu gre naša predanost varnosti nad varnostne pasove in zra?ne blazine. Gre za zagotavljanje, da je vsaka minuta, preživeta v Volvu, za vas in vašo družino varna, kot je le mogo?e. To vklju?uje tudi dihanje,« pojasni Peter Mertens, višji podpredsednik raziskav in razvoja. »S tem filtrom smo sedaj v prednosti pred industrijo, v pomenu lo?evanju delcev.«

 

Filter je eden element Volvovega najsodobnejšega sistema IAQS (Interior Air Quality System). Drugi element je senzor, ki spremlja pri vhodnem zraku strupene substance. ?e raven škodljivih substanc postane previsoka (kot je na primer med vožnjo v tunelu), je vnos zraka samodejno zaprt. Skupaj multifilter in senzor zadržujeta številne škodljive in neprijetne onesnaževalce, vklju?no z:

  • dušikovimi oksidi,
  • ogljikovodiki,
  • prizemnim ozonom,
  • plini in neprijetnimi vonjavami.

 

Pristop CleanZone

Filtriranje zunanjega zraka predstavlja samo polovico holisti?nega pristopa CleanZone za izboljšanje okolja voznika. Druga polovica, minimiziranje škodljivih emisij znotraj avtomobila, je prav tako pomembna. In Volvo ima številne na?ine za doseganje le-tega.

 

Vozniki, na primer, cenijo, da ko odklenejo svoj avtomobil z daljinskim upravljanjem, sistem daljinskega prezra?evanja kabine izpusti ven zrak iz notranjosti vozila v eni minuti, s ?imer se znebi vonjav in emisij, preden potniki vstopijo v vozilo.

 

Pravzaprav pa se delo za zmanjšanje emisij znotraj avtomobila s striktnimi nadzori substanc, ki so lahko uporabljene znotraj avtomobilov, pri?ne že veliko prej, preden je vozilo narejeno. In Volvo Cars je vodilni v industriji pri uporabi novih, manj strupenih materialov z manj škodljivimi aditivi.

 

Volvo Cars je implementiral tudi natan?en testni program za nadzorovanje emisij. Ta program vklju?uje ocene ekipe Volvo Cars Nose Team, katere ?lani vonjajo razli?ne objekte za dolo?anje, ?e so vonjave sprejemljive ali premo?ne. Kar je poznano kot »vonj novega avtomobila«, je pravzaprav nizka raven emisij materialov. Ravni ne predstavljajo nevarnosti, vendar se lahko ob vro?ih dnevih pojavijo koncentracije, ki iritirajo ob?utljive ljudi.

 

Drugi aspekt programa je test simulatorja sonca, pri katerem je notranjost avtomobila segreta do 65°, kar predstavlja temperaturo v parkiranem vozilu na vro? son?en dan. Meri se emisije skupnih hlapnih organskih spojin (TVOC) in aldehide. Volvo ima zelo stroge meje za TVOC, saj lahko visoke ravni le-teh v vozilu povzro?ajo glavobole, slabost, omotico ali celo astmo. Aldehidi so prav tako omejeni, saj lahko, predvsem formaldehidi, povzro?ijo respiratorne in kontaktne alergije. Nikelj, drugi vir kontaktnih alergij, ki se sproš?a iz kovinskih površin, je ravno tako minimiziran.

 

S fokusom na zdravje in dobro po?utje predstavlja CleanZone središ?e Volvovega v ljudi usmerjenega pristopa. Gre za pristop, ki je povsem sinhroniziran z modernim razumevanjem; stranke po celem svetu se mo?no zavedajo, kako kakovost zraka lahko vpliva na zdravje in zato zahtevajo ?istejši zrak znotraj vozila. Volvo Cars bo zagotovo nadaljeval z vodenjem te poti.


Galerija: